PRIVACYVERKLARING DATA EVOLUTION B.V.

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Data Evolution B.V.. In deze verklaring zet Data Evolution B.V. uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Haar verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer: m1443066.

2. Verzamelde gegevens

2.1.       Indien u informatie wenst te verkrijgen, iets bestelt en/of betaalt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een enquête, kan Data Evolution B.V. vragen uw naam, uw geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, bank- en/of creditcardgegevens of andere gegevens, zoals leeftijd, geslacht en beroep, te verstrekken.

2.2.       Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

a. verlenen, factureren en administratief afhandelen van de diensten van Data Evolution B.V. en/of

b. u, mits uw voorafgaande toestemming (opt-in), informeren over producten en diensten van Data Evolution B.V. en van geaffilieerde ondernemingen en/of

c. beter beeld verkrijgen van de doelgroepen van Data Evolution B.V. en de bezoekers van haar websites en/of

d. dienstverlening en website(s) van Data Evolution B.V. ontwikkelen en aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren of die van de doelgroep waartoe u behoort en/of

e. op basis van wettelijke verplichtingen gegevens verstrekken aan derden.

2.3.       Voorts kan Data Evolution B.V. uw zoek- en belgedrag en andere verkeersgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot gespreksduur, bellende nummer en gebelde nummer), en IP-adres en andere elektronische identificatiegegevens evenals als gebruikersprofiel vastleggen met het oog op de samenstelling van gebruiksstatistieken, evenals ter beveiliging van haar website(s) en server(s) en ter preventie van misbruik of inbreukmakend gedrag.

2.4.        Bij het uitvoeren van enquêtes houdt Data Evolution B.V. zich aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, die u hier [http://www.cbpweb.nl/downloads_gedragscodes/gedragscode_oens.pdf ] aantreft.

3. Verwerking van verzamelde gegevens

3.1.        Behoudens het bepaalde hiervoor in artikel 2.2., zal Data Evolution B.V geen persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij zij hiertoe verplicht wordt krachtens het toepasselijk recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten. Data Evolution B.V kan persoonlijke informatie openbaar maken naar aanleiding van wettelijke vereisten, ter bescherming van haar belangen, voor het afdwingen van haar beleidsregels of ter bescherming van iemands rechten, eigendom of veiligheid.

3.2.        Voor het leveren van door u gevraagde dienst of producten kan Data Evolution B.V - indien nodig - uw persoonlijke en verkeersgegevens delen met telecommunicatiebedrijven en dienstverleners zoals dePSTN-VoIP gateway providers, distributeurs van hulpprogrammatuur en/of aanbieders van financiële diensten, analytische diensten, klantenondersteuning of hosting services. Data Evolution B.V zal altijd van deze externe partijen eisen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonlijke en gegevens en verkeersgegevens te beschermen en de relevante wet- en regelgeving in acht nemen.

4. Bewaren persoonsgegevens

4.1.        Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de in artikel 2 genoemde doeleinden. Verkeersgegevens en elektronische identificatiegegevens worden maximaal 6 (zes) maanden bewaard, daarna in beginsel vernietigd.

4.2.        Wanneer u zich voor een nieuwsbrief of mailing afmeldt (opt-out), wordt uw (e-mail)adres van de verzendlijst van Data Evolution B.V. verwijderd.

5.Cookies

5.1.        Via de server(s) van Data Evolution B.V. kunnen een of meerdere cookies worden verstuurd. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door uw browser in beginsel automatisch wordt opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, o.a. de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan de websites van Data Evolution B.V. te vergemakkelijken.

5.2.        Deze cookie is niet schadelijk voor uw privacy. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot u. Wilt u deze cookie niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies). Let op! In dat geval kunt u geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de websites en/of diensten van Data Evolution B.V. en/of heeft u geen toegang tot alle onderdelen ervan.

6. Doorgifte naar Landen buiten de EU

6.1.        Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Door gebruik te maken van de (hulp)programmatuur, de websites, diensten of producten van Data Evolution B.V. stemt u in met een overdracht van dergelijke informatie naar een bestemming buiten uw landsgrenzen.

6.2.        Data Evolution B.V. zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

7. Overdracht Onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Data Evolution B.V., kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de klanten van Data Evolution B.V. worden overgedragen.

8. Kennisneming en verbetering gegevens

8.1.        Uw profiel kan uw gebruikersnaam bevatten, uw volledige naam, adres, vaste en mobiele telefoonnummers, geslacht, geboortedatum, land, taal, en andere informatie die u besluit beschikbaar te stellen.

8.2.        Indien u wilt weten of en – zo ja - welke overige gegevens Data Evolution B.V. over u heeft vastgelegd of u die gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Data Evolution B.V. op de website onder “Contact”.

8.3.        Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief en/of overige mailings van Data Evolution B.V. of geaffilieerde ondernemingen, kunt u zich onder vermelding van het e-mailadres of postadres afmelden door een bericht te sturen aan info@data-evolution.eu

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

10. Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het privacybeleid van Data Evolution B.V., kunt u contact opnemen met Data Evolution B.V. op de website onder “Contact”.

Version: 26071011